Wraca Gwardyjska Liga Typera!

28 серп. 2023 | Komunikaty

Gwardyjska Liga Typera, która w zeszłym sezonie cieszyła się dużym zainteresowaniem kibiców, powraca! Do zgarnięcia voucher wczasowy na kwotę 5.000 zł, ufundowany przez Biuro Podróży ITAKA.

Do wytypowania podczas każdego meczu będą takie elementy, jak:

 • Zwycięzca meczu,
 • Łączna ilość bramek,
 • Łączną ilość kar 2-minutowych,
 • MVP meczu.

W stosunku do zeszłego sezonu, różnica polegać będzie na tym, że wytypowanie łącznej ilości bramek zastąpi dokładny wynik meczu.

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Gwardyjska Liga Typera” (zwany dalej „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest KPR GO Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Ozimska 72 lok. 6, 45-222 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000623627, posiadająca nr NIP 7543121450 i REGON 364717718, o kapitale zakładowym 100.000 zł (zwana dalej „Organizatorem”).
 3. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i będzie prowadzony na portalu społecznościowym Facebook.
 4. Konkurs zostanie ogłoszony na stronie https://www.facebook.com/kprgwardiaopole poprzez publikację posta.
 5. Konkurs nie jest stworzony, sponsorowany, popierany, administrowany, wspierany ani powiązany z portalem Facebook. „Facebook” jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc.
 6. Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Nadzór nad przebiegiem Konkursu sprawuje Organizator.  Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora.

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU I INNE WARUNKI KONKURSU

 1. Udział w konkursie jest nieodpłatny i dobrowolny.
 2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (zwane dalej „Uczestnikami”).
 3. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.
 4. Aby wziąć udział w Konkursie uczestnik musi:
  1. być zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i posiadać aktywne osobiste konto zawierające w nazwie rzeczywiste imię i nazwisko Uczestnika oraz korzystać z komunikatora Messenger,
  2. oraz dokonać zgłoszenia swojego uczestnictwa w Konkursie do dnia 01.09.2022 r. do godz. 23:59 poprzez zapisanie się do założonej przez Organizatora grupy na Facebooku pod nazwą Gwardyjska Liga Typera pod adresem: https://www.facebook.com/groups/590122289524214, poprzez wejście na stronę i naciśnięcie przycisku „Dołącz do grupy”.
 5. Uczestnik jest identyfikowany w Konkursie za pomocą imienia i nazwiska wskazanego w nazwie jego konta Facebook.
 6. Uczestnik Konkursu jest związany warunkami niniejszego Regulaminu, regulaminami portalu Facebook oraz przepisami obowiązującego prawa.
 7. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu. Zgłoszenie przez Uczestnika uczestnictwa w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń w tym przedmiocie.
 8. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora.

§ 3. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika jest celne wytypowanie przebiegu wszystkich meczów rozgrywek Orlen Superligi sezonu 2023/2024 z udziałem drużyny KPR Gwardia Opole.
 2. W czasie trwania Konkursu Organizator będzie prowadził na Facebooku dedykowaną grupę pod nazwą Gwardyjska Liga Typera pod adresem: https://www.facebook.com/groups/590122289524214, na której Uczestnicy będą typować przebieg meczów rozgrywek PGNiG Superliga sezonu 2023/2024 z udziałem drużyny KPR Gwardia Opole (26 serii oraz Play Offy).
 3. Przed każdym meczem ww. drużyny Organizator na grupie Facebook https://www.facebook.com/groups/590122289524214, zamieści post konkursowy, pod którym Uczestnik, poprzez wysłanie komentarza pod postem (odpowiedzi), typuje wynik danego meczu we wszystkich poniższych kategoriach:
  1. zwycięzcę meczu;
  2. łączna ilość bramek w meczu;
  3. łączną ilość kar dwuminutowych;
  4. MVP meczu.
 4. Za poprawne wytypowanie wyniku Uczestnik otrzymuje punkty:
  1. 1 punkt – za poprawne wytypowanie zwycięzcy meczu;
  2. 3 punkty – za poprawne wytypowanie łącznej ilości bramek w meczu;
  3. 2 punkty – za poprawne wytypowanie łącznej ilości kar dwuminutowych;
  4. 2 punkty – za poprawne wytypowanie MPV meczu.
 5. Uczestnik może wysyłać swoje typowania od momentu umieszczenia posta konkursowego dotyczącego danego meczu, aż do planowanej godziny rozpoczęcia tego meczu. W poście konkursowym Organizator podaje ostateczny termin wysyłania odpowiedzi.
 6. W odniesieniu do danego meczu Uczestnik może udzielić tylko jednej odpowiedzi, obejmującej typowane wyniki w kategoriach wskazanych wyżej w ust. 3.
 7. Brak wytypowania wyniku we wszystkich wskazanych wyżej w ust. 3  kategoriach, bądź wysłanie komentarza po rozpoczęciu danego meczu lub udzielenie przez Uczestnika więcej niż jednej odpowiedzi, równoznaczne jest z niewzięciem udziału w typowaniu wyników danego meczu. Uczestnik nie uzyskuje w takim przypadku punktacji za typowanie dotyczące wyników danego meczu.
 8. Pod koniec każdego miesiąca trwania Konkursu Organizator będzie publikował aktualną tabelę z wynikami cząstkowymi.
 9. Zwycięzcą Konkursu zostaje uczestnik, który zgromadzi największą liczbę punktów w czasie trwania Konkursu (dalej: Zwycięzca).
 10. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na portalu Facebook.

§ 4. CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Konkurs trwa od dnia 28.08.2023 od godz. 10:00 do dnia 30.05.2024 do godz. 23:59.
 2. Ogłoszenie wyniku Konkursu – poprzez podanie danych Zwycięzcy – nastąpi do dnia 30.05.2024 na portalu Facebook https://www.facebook.com/kprgwardiaopole oraz https://www.facebook.com/groups/590122289524214

§ 5. NAGRODA I WARUNKI JEJ WYDANIA

 1. W Konkursie przewidziano jedną Nagrodę dla jednej osoby wyłonionej w sposób wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 2. Nagrodą jest voucher Biura Podróży ITAKA o wartości łącznej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) brutto (dalej: Nagroda).
 3. Do pokrycia kwoty stanowiącej 10% wartości Nagrody na poczet zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych zobowiązany jest Zwycięzca. Kwotę podatku do właściwego urzędu skarbowego odprowadza Organizator.
 4. Warunkiem otrzymania nagrody przez Zwycięzcę jest łącznie:
  1. spełnienie przez Zwycięzcę zasad uczestnictwa w Konkursie opisanych w § 2 niniejszego Regulaminu;
  2. przekazanie Organizatorowi w wiadomości prywatnej na portalu Facebook danych niezbędnych do przekazania nagrody oraz odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu;
  3. wpłacenie na wskazany przez Organizatora Konkursu rachunek bankowy kwoty pieniężnej odpowiadającej 10% wartości nagrody, tj. 500,00 zł, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, celem odprowadzenia przez Organizatora zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od nagrody.
 5. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany nagrody na gotówkę ani inny rodzaj nagrody.
 6. Zwycięzca nie może przenieść prawa do uzyskania Nagrody na osoby trzecie.
 7. Zwycięzca może zrzec się nagrody bez prawa do żądania jakiegokolwiek ekwiwalentu lub rekompensaty z tego tytułu.
 8. Wydanie nagrody nastąpi w terminie do 14 dni od daty wykonania przez Zwycięzcę wszystkich czynności opisanych wyżej w ust. 4 . Nagroda zostanie doręczona na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przesyłką kurierską na koszt Organizatora.
 9. W przypadku niespełnienia warunków opisanych wyżej w ust. 4 lub braku możliwości uzyskania kontaktu ze Zwycięzcą w ciągu 7 dni od daty ogłoszenia wyniku Konkursu, Organizator ma prawo do wskazania nowego zwycięzcy, którym będzie osoba, która uzyskała kolejny najlepszy wynik punktowy, zgodnie z zasadami opisanymi w § 3 Regulaminu.

§ 6. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z Konkursem mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: .
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, jej dane kontaktowe, powód reklamacji i treść żądania.
 3. Reklamacja może zostać złożona w czasie trwania Konkursu lub w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyniku Konkursu.
 4. Reklamację rozpatruje Organizator Konkursu w terminie 7 dni roboczych.
 5. O sposobie rozstrzygnięcia reklamacji Organizator powiadamia Uczestnika drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail.

§ 7. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 2. W przypadku potrzeby kontaktu z administratorem, Uczestnik powinien skontaktować się z nim wysyłając wiadomość na adres e-mail drogą pisemną na adres siedziby Organizatora.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, jego rozstrzygnięcia, wydania Nagrody, rozpatrzenia reklamacji, rozliczenia podatku dochodowego, prowadzenia dokumentacji finansowej, dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi. Podstawą przetwarzania jest wykonanie zobowiązań wynikających z regulaminu, prawnie uzasadniony interes administratora, konieczność wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.
 4. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia Konkursu, a po jego zakończeniu przez okres niezbędny dla wykazania prawidłowości prowadzonej dokumentacji finansowej oraz dla rozpatrzenia reklamacji i dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
 5. Organizator będzie przetwarzać imiona i nazwiska Uczestników, wizerunek umieszczony w portalu Facebook, adres, numer telefonu, adres e-mail, PESEL.
 6. Źródłem pochodzenia danych jest profil Facebook bądź Uczestnik. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak w przypadku ich niepodania nie będzie możliwym udział Uczestnika w Konkursie lub otrzymania Nagrody przez Zwycięzcę Konkursu.
 7. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Uczestnik ma prawo żądania:  dostępu do swoich danych osobowych i uzyskania ich kopii; stworzenia kopii danych osobowych, które Uczestnik dostarczył Organizatorowi i przekazania jej Uczestnikowi lub innemu wskazanemu przez Uczestnika pomiotowi w powszechnie używanym, możliwym do odczytu komputerowego formacie;  sprostowania danych osobowych, gdy są nieaktualnie, niekompletne lub nieprawidłowe; usunięcia danych osobowych, w sytuacjach określonych w art. 17 RODO; ograniczenia przetwarzania danych osobowych w sytuacjach określonych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją, wobec przetwarzania jego danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów Organizatora; cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych.
 9. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane operatorom pocztowym lub firmom kurierskim, kancelariom prawnym, urzędom skarbowym i innym organom administracji publicznej, a także podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, np. dostawcom usług IT.
 10. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych na portalu Facebook dostępne są pod adresem: https://www.facebook.com/notes/363165688431651/

§ 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Niniejszy konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną których wynik zależy od przypadku w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych
 3.  Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.