,,Wytypuj wynik – wygraj Seata z pełnym bakiem na weekend! [REGULAMIN]

21 kwi 2021 |

Wspólnie z Partnerem Meczu z Górnikiem Zabrze – salonem Seat Lellek Opole – przygotowaliśmy dla Was wyjątkową nagrodę w ramach tradycyjnego typowania wyniku. Tym razem za najszybsze, poprawne wskazanie rezultatu piątkowego meczu do zgarnięcia będzie samochód marki Seat z pełnym bakiem na dowolny weekend!

Wspólnie z Partnerem Meczu z Górnikiem Zabrze – salonem Seat Lellek Opole – przygotowaliśmy dla Was wyjątkową nagrodę w ramach tradycyjnego typowania wyniku. Tym razem za najszybsze, poprawne wskazanie rezultatu piątkowego meczu do zgarnięcia będzie samochód marki Seat z pełnym bakiem na dowolny weekend!

Swoje typy można publikować do 23.04.21 r. (g. 20:15) pod specjalną grafiką na gwardyjskim profilu Facebook: [LINK]

Regulamin Konkursu

„Wytypuj wynik meczu KPR Gwardia Opole  – Górnik Zabrze”

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu „Wytypuj wynik meczu KPR Gwardia Opole  – Górnik Zabrze” jest KPR GO S.A. z siedzibą w Opolu przy ulicy Oleskiej 72, 45-222 Opole (dalej: Organizator konkursu).

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na fanpage’u Organizatora w serwisie społecznościowym Facebook (dalej „Serwis Facebook”), dostępnym w Internecie pod adresem https://www.facebook.com/kprgwardiaopole.

3. Konkurs jest skierowany do osób, które polubiły fanpage KPR Gwardii Opole na portalu Facebook. Polubienie fanpage’a jest jednocześnie warunkiem wzięcia udziału w konkursie.

4. Fundatorem nagrody w konkursie jest Partner Organizatora – Seat LELLEK Opole.

5. Konkurs prowadzony jest na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.

6. Przyjmowanie zgłoszeń w Konkursie trwa od dnia 21 kwietnia 2021 (środa) od momentu opublikowania posta do dnia 23 kwietnia 2021 (piątek), godz. 20:15.

7. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

8. Z udziału w Konkursie wyłączone są osoby zaangażowane w organizację lub przeprowadzenie Konkursu, w tym pracownicy KPR GO S.A. jak również członkowie najbliższych rodzin w/w osób, tj. ich małżonkowie, osoby pozostające w faktycznym pożyciu, rodzice tych osób lub rodzice małżonków, rodzeństwo, wstępni, zstępni oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia poniższy warunek:

 a) Uczestnik w komentarzu posta od od momentu opublikowania posta do dnia 23 kwietnia 2021 (piątek), godz. 20:15 umieści komentarz z dokładnym wynikiem meczu 21. Serii PGNiG Superligi,  KPR Gwardia Opole – Górnik Zabrze, który odbędzie się 23 kwietnia 2021 o godz. 20:15 w Stegu Arenie Opole.

2. Przed przystąpieniem do Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, Uczestnik, powinien uprzednio zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Przystąpienie do konkursu jest dobrowolne i jednoznaczne z jego zaakceptowaniem.

3. W przypadku zaistnienia podejrzenia, że Uczestnik bierze udział w Konkursie niezgodnie z Regulaminem Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z Konkursu. Wykluczenie z konkursu jest równoznaczne z utratą prawa do nagrody.

4. W razie uzyskania przez Uczestnika Konkursu prawa do nagrody, Organizator wymaga podpisania protokołu przekazania nagrody w momencie jej odebrania. Zwycięzca Konkursu może zrezygnować z prawa do nagrody. Brak odebrania nagrody w określonym terminie powoduje wygaśnięcie wszelkich jego roszczeń z tego tytułu wobec Organizatora.

§ 3. Przebieg konkursu i sposób wyłonienia zwycięzcy

1. Aby wziąć udział w Konkursie, należy w komentarzu pod postem od dnia 21 kwietnia 2021 r. od momentu opublikowania posta do dnia 23 kwietnia 2021 r. do godz. 20:15 zamieścić komentarz z dokładnym wynikiem meczu KPR Gwardia Opole – Górnik Zabrze, dnia 23 kwietnia 2021 w Stegu Arenie Opole.

2. Każdy Uczestnik może umieścić 1 komentarz. Komentarze nie mogą być edytowane!

3. Konkurs polega na wyłonieniu zwycięzcy – spośród wszystkich komentarzy, które wezmą udział w Konkursie i spełnią wymogi Regulaminu. Zwycięzcą konkursu zostanie osoba, która jako pierwsza wytypuje i poda w komentarzu prawidłowy wynik meczu. O zwycięstwie w konkursie decyduje data i godzina umieszczenia komentarza pod postem.

 4. Konkurs polegać będzie na wyłonieniu zwycięzcy, którego komentarz zawierał będzie dokładny wynik meczu KPR Gwardia Opole – Górnik Zabrze.

 5. W przypadku, kiedy żaden z uczestników konkursu nie wytypuje dokładnego wyniku meczu, konkurs pozostaje nierozstrzygnięty.

§ 4. Komisja Konkursowa

1. W celu zapewnienia nadzoru nad prawidłowym przebiegiem Konkursu oraz wyłonienia zwycięzców, Organizator powoła Komisję Konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wchodzą pracownicy KPR Gwardii Opole – dział Marketingu.

§ 5. Nagrody w Konkursie

Nagrodą w Konkursie jest: SEAT z pełnym bakiem na weekend 

§ 6. Przyznawanie Nagród

1. W dniu 26 kwietnia 2021 o godz. 10:00 (poniedziałek) umieszczone komentarze zostaną zweryfikowane przez Komisję.

2. Komisja Konkursowa spośród umieszczonych komentarzy wybierze jednego zwycięzcę Konkursu.

3. W celu kontaktu w sprawie odbioru nagrody Organizator wyśle wiadomość prywatną do zwycięzcy. W przypadku braku kontaktu z laureatem i braku odebrania nagrody pozostaje ona do dyspozycji Organizatora.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy związane z brakiem możliwości skontaktowania się z laureatem konkursu.

5. Nagrodę należy odebrać osobiście w siedzibie fundatora nagrody, tj. Seat LELLEK OPOLE przy ul. Opolska 2c, 45-960 Opole w terminie po wcześniejszym ustaleniu z Organizatorem, do trzech miesięcy od 23.04.2021.

Podczas odbierania nagrody zwycięzca zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa na terenie Organizatora i Fundatora oraz do dezynfekcji rąk.

6. W przypadku nie podjęcia przez laureata nagrody w terminie do 23 lipca 2021 r. prawo do nagrody wygasa.

7. Organizator zastrzega, że nagrody nie podlegają zamianie na ich równowartość pieniężną.

8. Laureatom nie przysługuje prawo do wyboru nagrody i zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród.

9. Nagroda, które nie zostanie wydana w Konkursie pozostaje do dyspozycji Organizatora.

§ 7. Postępowanie Reklamacyjne

1. Uczestnicy konkursu mają prawo zgłaszania do Organizatora reklamacji dotyczących Konkursu.

2. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać w terminie 2 tygodni od zakończenia konkursu. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej na adres Organizatora oraz na adres mailowy .

3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i adres e-mail, z którego dokonano Zgłoszenia, jak również powód reklamacji.

4. Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową.

5. Komisja rozpatrywać będzie reklamacje Uczestników na podstawie niniejszego Regulaminu.

6. Komisja rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

7. Uczestnik zgłaszający reklamację otrzyma decyzję Komisji na piśmie na adres zamieszkania lub adres e-mail podany przez Uczestnika.

§ 8. Postanowienia Końcowe

1. Nagroda otrzymana przez Laureata z naruszeniem postanowień niniejszego Regulaminu podlega obowiązkowi zwrotu na rzecz Organizatora.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz innych ustaw.

3. Niniejszy Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.kprgo.pl

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym momencie trwania Konkursu.

5. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

6. Spory wynikające z niniejszego Konkursu będą rozpatrywane przez sądy powszechne.

§ 9. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem podanych danych osobowych KPR GO S.A. w Opolu. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych, w tym dane Inspektora Ochrony Danych, dostępne są pod adresem www.kprgo.pl

2. Twoje dane będą przetwarzane w celu:

a. organizacji i przeprowadzenia konkursu „Wytypuj wynik meczu KPR Gwardii Opole – Górnik Zabrze”, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO);

b. administrowania profilem, komunikowania się z użytkownikami, wchodzenia w interakcje i kierowania treści marketingowych, co stanowi zadanie realizowane w interesie publicznym (art. 6.1.e RODO). Zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook wynikają z jego regulaminów.

3. W każdej chwili możesz przestać obserwować Fanpage. Nie będą Ci się wówczas wyświetlać żadne treści pochodzące od Administratora Fanpage. Administrator widzi Twoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, czy informacje ogólne, które umieszczasz na swoim profilu jako publiczne. Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy Facebook i na warunkach zawartych w jego regulaminach.

4. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia Fanpage lub do momentu, w którym przestaniesz go obserwować. Twoje dane, w szczególności będące treścią korespondencji, mogą być przetwarzane przez 5 lat od zakończenia prowadzonych spraw lub do momentu ustania roszczeń.

 5. Dane mogą być ujawniane naszym podwykonawcom, ale wyłącznie w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności podmiotom wykonującym usługi hostingowe, serwisowe, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, serwis IT lub innym podwykonawcom w zakresie obsługi kont prowadzonych przez Administratora na portalach społecznościowych.

6. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do żądania przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

7. Twoje dane mogą być przekazywane do państw trzecich zgodnie z regulaminem Facebooka. Przekazywanie to opiera się o zatwierdzone przez Komisję Europejską standardowe klauzule umowne, wskazane w regulaminach i politykach Facebook.

8. Twoje dane nie będą przetwarzane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Zachęcamy do udziału!